Szukaj

Wady i zalety absolutyzmu

Absolutyzm ma swoje wady i zalety. W państwie absolutystycznym najważniejszy jest władca - w jego rękach spoczywa władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. Władca absolutny sprawuje rządy niepodzielnie, przy czym w ustanawianiu nowych praw posługuje się mianowanymi przez siebie urzędnikami. Absolutyzm wykształcił się na przełomie XVI i XVII wieku w Europie, natomiast obecnie funkcjonuje w niewielu krajach, m.in. w Watykanie, Arabii Saudyjskiej i Katarze.

Absolutyzm - zalety i wady

Absolutyzm ma dobre strony. Historia pokazuje, że rządy wybitnego władcy mogą zapewnić państwu rozwój oraz przewagę na arenie międzynarodowej.

Zalety absolutyzmu

Brak wpływu opozycji na sprawowanie władzy

Absolutyzm osłabił pozycję szlachty – ograniczył jej przywileje oraz odebrał możliwość ingerowania w sprawy państwa (np. blokowania reform). Władca mógł zatem nałożyć podatki i konfiskować mienie, a pozyskane środki przeznaczyć na rozwój gospodarki czy rozbudowę armii. Kwestię opozycji dość interesująco rozwiązał Ludwik XIV, który skupił potencjalnych buntowników w „złotej klatce” (Wersalu). W wyniku tego fortelu elity nie knuły przeciwko władcy i nie usiłowały wpływać na sprawy państwa, ponieważ były zbyt zajęte zabieganiem o względy króla.

Szybkość działania władzy

Sprawowanie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej przez jedną osobę znacząco przyspiesza działanie państwa. W państwie absolutystycznym władca nie potrzebuje bowiem długotrwałych procedur legislacyjnych – wystarczy, że podejmie decyzję i wyegzekwuje jej wykonanie. Scentralizowanie władzy nabiera szczególnego znaczenia w czasie kryzysu, gdy państwo potrzebuje szybkich decyzji i nowych (nie zawsze popularnych) rozwiązań.

Aktywny udział władcy w funkcjonowanie państwa

Władca absolutny nie może pełnić tylko funkcji reprezentacyjnej, musi sprawować faktyczną władzę w państwie – podejmować decyzje, kontrolować pracę ministrów, rozwijać gospodarkę, wcielać w życie reformy, dowodzić armią, wspierać oświatę i kulturę. Bardzo dobrze widać to w absolutyzmie oświeconym, gdzie władca (szczególnie Fryderyk II Wielki) kreował się bardziej na przedstawiciela ludu i sługę państwa, aniżeli na boskiego pomazańca.

Możliwość intensywnego rozwoju państwa

Ustrój absolutystyczny jest tak dobry, jak dobry jest władca korzystający z władzy absolutnej. Dlatego za rządów wybitnych monarchów takie państwa jak Prusy, Francja, Austria czy Rosja stały się prawdziwą potęgą w Europie. Przykładowo Fryderyk II Wielki dokonał nowoczesnych zmian w XVIII- wiecznych Prusach:

  • wprowadził obowiązek szkolny na wsi;
  • zniósł tortury,
  • wprowadził wolność religijną,
  • uchwalił kodeks cywilny,
  • ujednolicił system prawny,
  • rozwinął administrację.

Postępowe zmiany wprowadzali również inni przedstawiciele absolutyzmu oświeconego: Piotr I Wielki, Katarzyna II Wielka, Maria Teresa Habsburg oraz Józef II Habsburg.

Możliwość rozwoju militarnego

Władcy absolutni często brali udział w kampaniach wojennych i dokonywali ekspansji na inne kraje. Mieli ku temu duże możliwości, ponieważ wysokie podatki oraz konfiskaty mienia zapewniały środki na rozwój armii. Ponadto władca mógł bez sprzeciwu poddanych wprowadzić nowe reformy wojskowości. Jako przykład można podać Francję, gdzie ministrowie powołani przez Ludwika XIV doprowadzili do zwiększenia liczebności armii z 72 tysięcy (1667 r.) do 280 tysięcy (1678 r.). O rozwój militarny państwa zadbał również Piotr I Wielki, który założył flotę wojenną oraz ustanowił powszechny obowiązek służby wojskowej.

Możliwość stworzenia silnego, sprawnie funkcjonującego państwa

Władca absolutny otaczał się zaufanymi doradcami oraz ministrami odpowiedzialnymi za najważniejsze sprawy w kraju. Dzięki temu państwo mogło sprawnie funkcjonować i rozwijać się w różnych kierunkach, szczególnie jeśli władca polegał na wybitnych politykach. Przykładowo Ludwik XIV zdał się na Jeana-Baptiste Colberta, który zajmował się finansami, wojskowością, ekspansją kolonialną oraz kwestiami ekonomicznymi. To właśnie za sprawą Colberta w ówczesnej Francji rozwinął się handel i przemysł, a państwo stało się potęgą gospodarczą i militarną.

Absolutyzm ma wiele negatywnych cech, dlatego w niektórych krajach ten ustrój nigdy się nie przyjął. Dlaczego władza absolutna może budzić obawy społeczeństwa?

Wady absolutyzmu

Brak wpływu obywateli na politykę

Zgodnie z teorią twórcy francuskiego absolutyzmu, Jeana Bodina (1530-1596 r.), władca jest jedyną osobą, która sprawuje niezależne rządy w państwie. Prawo ustanowione przez suwerena stoi ponad innymi (np. prawem zwyczajowym), a obywatele powinni stosować się do przepisów nadanych przez władcę, przy czym ich zgoda nie jest wymagana. Dzięki tej teorii w zachodniej Europie udało się wprowadzić wyższe, regularne podatki bez sprzeciwu społeczeństwa. W efekcie państwo bogaciło się, ale jakość życia poddanych znacznie się obniżyła.

Możliwość sprawowania władzy w sposób opresyjny

Inicjator absolutyzmu we Włoszech, Niccolo Machiavelli, uważał, że władca reprezentuje wspólne dobro całego narodu, natomiast dobro jednostki jest wyrazem egoizmu. Jeżeli racja stanu tego wymaga, obywatel musi być gotowy na poświęcenie, karę, tortury, a nawet śmierć. Władca absolutny może zatem dowolnie ingerować w życie obywateli – nakładać wysokie podatki, zmuszać do udziału w wojnie czy ograniczać prawo do wyznawania religii. Protesty społeczeństwa nie miały większych szans na powodzenie, ponieważ przykład Ludwika XIV pokazuje, że wszelkie przejawy buntu były krwawo tłumione.

Konsekwencje złych decyzji podjętych przez władcę

Władca może poprzez swój egoizm, lenistwo i rozrzutność doprowadzić do załamania gospodarki, czy wręcz upadku państwa. Obywatele muszą żyć ze niekorzystnymi decyzjami swojego monarchy i muszą stosować się do wprowadzonych przez niego przepisów. Jako przykład można podać zniesienie edyktu nantejskiego przez króla Ludwika XIV, co skutkowało wyburzeniem świątyń protestanckich, zmuszeniem pastorów do zmiany wyznania oraz masową ucieczką protestantów do krajów zapewniających wolność religijną.

Brak nadzoru nad władcą

W absolutyzmie klasycznym władca kreował się na „bożego pomazańca”, tzn. jego władza miała być nadana przez samego Boga. W związku z tym władca odrzucał wszelkie ziemskie zwierzchnictwo, nawet Kościoła reprezentowanego przez papieża. W państwie brakowało opozycji, która mogłaby podważyć decyzję władcy czy kontrolować jego działania. Owszem, władca otaczał się licznymi ministrami i doradcami, jednak ostateczne decyzje zależały tylko od niego. Stąd też władca mógł wykorzystać swoją pozycję do realizowania własnych interesów.

Brak możliwości usunięcia władcy w sposób legalny

Absolutyzm zapewniał władcy możliwość dożywotniego panowania – przykładowo Ludwik XIV panował aż 72 lata, Fryderyk II Hohenzollern – 46 lat, Piotr I Wielki – 36 lat. Monarcha mógł rządzić tak długo, jak długo pozwalało mu na to jego zdrowie. Nie było żadnej legalnej możliwości, aby usunąć żyjącego władcę i zastąpić go kimś innym. Obalenie władcy mogło nastąpić jedynie wskutek zabójstwa lub rewolucji (np. Wielka Rewolucja Francuska w latach 1789-99 doprowadziła do upadku monarchii Burbonów).

Sprawowanie przez władcę całkowitej kontroli nad wojskiem

Władca absolutny mógł zmusić poddanych do służby wojskowej i wzięcia udziału w wojnie czy nakładać bardzo wysokie podatki w celu zbudowania armii. Takie postępowanie zapewniało państwu bezpieczeństwo i zwiększało możliwość ekspansji, jednak z drugiej strony – nie każdy obywatel chciał ginąć w imię „wspólnego dobra”. Poza tym władca mógł podejmować wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia bitew i wojen, w tym ingerować w taktykę wojskową, co nie zawsze odnosiło pozytywne skutki.

Ryzyko zdrady państwa

Scentralizowana władza niesie za sobą ryzyko zdrady państwa, zwłaszcza jeśli na tronie zasiada obcokrajowiec. Może się okazać, że władca nie dąży do rozwoju gospodarczego i militarnego swojego państwa, a wręcz przeciwnie – wprowadza chaos i podejmuje decyzje, które pogłębiają kryzys. Władca może też zawrzeć sojusz z krajami ościennymi, zlikwidować armię i doprowadzić do rozbiorów państwa.

Plusy i minusy absolutyzmu - podsumowanie

Historia rządów absolutnych ma blaski i cienie. Z jednej strony władcy mieli czynny udział w kształtowaniu państwa, wprowadzali reformy, dbali o rozwój ekonomiczny, budowali silną armię. Jednak nie można zapominać, że władca absolutny często nie respektował praw obywateli i brutalnie tłumił protesty, a ustanowione przez niego przepisy doprowadzały ludzi na skraj ubóstwa. Podsumowując, absolutyzm zapewniał korzyści pod warunkiem, że na tronie zasiadał mądry i sprawiedliwy władca, któremu towarzyszyli wybitni ministrowie.

Bibliografia / Netografia

  • historia.org.pl, Absolutyzm Ludwika XIV, https://historia.org.pl/2016/03/14/absolutyzm-ludwika-xiv/, Data publikacji: 2016.03.14, Data odczytu: 2022.12.21
  • hihstoria.org.pl, Absolutyzm oświecony, czyli reformy oświeceniowe w Austrii, Prusach i Rosji, https://historia.org.pl/2020/04/21/oswiecony-absolutyzm-czyli-reformy-oswieceniowe-w-austrii-prusach-i-rosji/, Data publikacji: 2020.04.21, Data odczytu: 2022.12.21
  • Grobelna P., Monarchia absolutna Ludwika XIV: nowe ścieżki badawcze, „Studia Europaea Gnesnensia”, Poznań, 2014, nr 10, s. 53-74
  • Llamas M., Absolutyzm w XXI wieku, Studenckie Biuro Tłumaczeń Uniwersytetu Warszawskiego (tłum.), Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, https://mises.pl/blog/2013/08/01/llamas-absolutyzm-w-xxi-wieku/, Data publikacji: 2013.08.01, Data odczytu: 2022.12.21
absolutyzm wady i zalety

Podziel się opinią!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *