Szukaj

Prawo

wady i zalety umowy na wyłączność

Wady i zalety umowy na wyłączność

Umowa na wyłączność z pośrednikiem nieruchomości to umowa zawierana między właścicielem nieruchomości a pośrednikiem nieruchomości. Określa ona, że właściciel udziela pośrednikowi wyłączności w zakresie poszukiwania kupca lub najemcy dla danej nieruchomości, czyli w określonym czasie właściciel nie może zatrudnić innego pośrednika nieruchomości ani samodzielnie prowadzić działań mających na celu znalezienie nabywcy lub najemcy dla swojej nieruchomości. Sprawdźmy wady i zalety tego rozwiązania.

wady i zalety citu estońskiego

Wady i zalety citu estońskiego

CIT estoński to zryczałtowana forma opodatkowania spółek, będąca atrakcyjną alternatywą wobec podatku na zasadach ogólnych – warto więc poznać jej najważniejsze wady i zalety. Model wzorowany na zasadach obowiązujących w Estonii został wprowadzony w Polsce w 2021 roku. Początkowo przedsiębiorcy nie przyjęli estońskiego CIT-u z dużym entuzjazmem ze m.in. względu na wąskie kryteria, które ograniczały dostępność tego rozwiązania. Dzięki wprowadzonym rok później zmianom wersja 2.0 cieszy się znacznie większym zainteresowaniem. Dlaczego?

wady i zalety spółki jawnej

Wady i zalety spółki jawnej

Spółka jawna ma wady i zalety. Jest to dość popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, która polega na współpracy co najmniej dwóch podmiotów w celu realizowania interesów spółki. Spółkę jawną mogą założyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe prawa handlowego). Dlaczego warto rozważyć prowadzenie firmy w formie spółki jawnej? Na co muszą uważać potencjalni wspólnicy?

wady i zalety niebieskiej karty

Wady i zalety Niebieskiej karty

Niebieska Karta ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie procedury określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 września 2011 roku dają nadzieję ofiarom przemocy domowej na lepsze życie, wolne od agresji i strachu. Jednak można zauważyć pewne zagrożenia oraz przeszkody, które obniżają skuteczność tego rozwiązania.

wady i zalety podwójnego obywatelstwa

Wady i zalety podwójnego obywatelstwa

Podwójne obywatelstwo ma swoje wady i zalety, przy czym każdy aspekt trzeba rozpatrywać indywidualnie. Inaczej wygląda kwestia multiobywatelstwa dla osoby mieszkającej w Polsce, a inaczej dla Polaków, którzy wyjechali na stałe do Holandii lub Wielkiej Brytanii.

wady i zalety absolutyzmu

Wady i zalety absolutyzmu

Absolutyzm ma swoje wady i zalety. W państwie absolutystycznym najważniejszy jest władca – w jego rękach spoczywa władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. Władca absolutny sprawuje rządy niepodzielnie, przy czym w ustanawianiu nowych praw posługuje się mianowanymi przez siebie urzędnikami. Absolutyzm wykształcił się na przełomie XVI i XVII wieku w Europie, natomiast obecnie funkcjonuje w niewielu krajach, m.in. w Watykanie, Arabii Saudyjskiej i Katarze.

wady i zalety arbitrażu

Wady i zalety arbitrażu

Arbitraż ma swoje wady i zalety, jednak największą przeszkodą w poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego jest to, że wiele osób nawet nie słyszało o tej instytucji. Co prawda sądy arbitrażowe nie mogą zastąpić sądów powszechnych, jednak w niektórych sprawach mogą okazać się efektywniejszym rozwiązaniem.

wady i zalety demokracji

Wady i zalety demokracji

Demokracja ma wady i zalety. Głównym założeniem ustroju demokratycznego jest suwerenność narodu. Zgodnie z tą zasadą to obywatele sprawują faktyczną władzę w państwie i to od nich zależy, kto i w jaki sposób będzie prowadził politykę państwa. Niestety demokracja czasami zwraca się przeciwko społeczeństwu i nie zawsze działa tak, jak powinna.

wady i zalety ubezwłasnowolnienia

Wady i zalety ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie ma wady i zalety. Nadrzędnym celem tej instytucji jest pomoc osobie cierpiącej na chorobę psychiczną, niedorozwój umysłowy lub inne zaburzenie (np. narkomanię lub alkoholizm). Nie sposób jednak zaprzeczyć, że ubezwłasnowolnienie w praktyce wiąże się z ograniczeniem wolności oraz praw przysługujących każdemu obywatelowi.

wady i zalety adopcji dziecka

Wady i zalety adopcji dziecka

Przyszli rodzice z różnych względów rozważają adopcję dzieci. Taka decyzja wcale nie musi być pokłosiem problemów zdrowotnych, niejednokrotnie przecież to serce jest inicjatorem. Niezależnie jednak od tego, co przyświeca takiemu celowi, nie wolno kierować się jedynie emocjami, trzeba mieć bowiem na uwadze, że adopcja dziecka ma wady i zalety.